KVKK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı 10. maddesinde GÜCÜM POMPA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ne veri sorumlusu olarak adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

GÜCÜM POMPA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; müşterilerinin, çalışanlarının, iş ortaklarının ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metnini (“Aydınlatma Metni”) KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlamıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu : GÜCÜM POMPA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Telefon : 0212 254 80 93
Web Adresi : www.gucumpompa.com
Mail adresi : KEP UZANTILI MAİL ADRESİNİ YAZIN + dataprotection@gucum.
Adres : ÇERKEŞLİ OSB MAH. İMES 23.CAD. NO:6 DİLOVASI/KOCAELİ

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri, teklifler, mailler, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak veri sorumlusu GÜCÜM POMPA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, bu kapsamda ticari ve/veya mali iş stratejilerinin planlanması,
 • Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,
 • Ticari sözleşmelerin kurulması ve/veya ifası ile ticari ilişki süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü,
 • Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,
 • İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi ve insan kaynağı yönetiminin yapılması,
 • Sahtecilik ve kara para aklama dahil, suçların önlenmesinin sağlanması ve diğer ticari risklerin analiz edilmesi ve yönetilmesi,
 • Finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uyulmasının sağlanması,
 • Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi, kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmelerinin yapılması,
 • Gizliliği ve güvenlik uygulamalarının yapılabilmesi, zararın sınırlandırılmasının sağlanması,
 • Yasal hakların belirlenmesi ve bunların savunulması; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak,
 • Şirketimizin tüm ilişkilerinden kaynaklı güvenliğinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla işlenebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve bu hizmetleri etkin bir şekilde yürütmek için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla; temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, yöneticilerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kişisel veri işleme şartları ve amaçları gözetilerek aktarılabilecektir. Kişisel Verilerinizin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi web sitemizde bildirilen iletişim kanalları üzerinden dijital ortamda veya kimliğinizi tespit ve tevsik edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Şirketimiz, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamdaki başvurularınız Şirketimiz tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir